Podczas 30 (ok.60 godz.) zajęć uczestnik doskonali sprawność analizy oraz interpretacji, dokonuje syntezy, porządkuje swoją wiedzę w sposób świadomy i zaplanowany, tworzy argumenty i kontrargumenty, poznaje znaczenie języka gestów i mowę ciała, wykorzystuje poznane techniki oraz narzędzia w praktyce czytania, dzięki czemu jego lektura jest coraz dojrzalsza, bardziej świadoma i samodzielna, poznaje nowe gatunki i konwencje literackie, buduje bank pojęć wynikający z krytycznego myślenia oraz wykorzystuje je w refleksji o współczesności i wartościach. Doskonali oraz utrwala różne formy wypowiedzi argumentacyjnej ustnej oraz pisemnej, usprawnia słownictwo, styl, frazeologię, poprawność gramatyczną i językową, dzięki znajomości języka symboli staje się świadomym odbiorcą kultury zarówno dawnej jak i współczesnej.